Dictamens

 

 

Un dictamen pericial és un informe redactat per un tècnic expert en una determinada matèria, on s'expressa la seva opinió fonamentada. El llenguatge del pèrit ha de ser clar i entenedor, ben argumentat i documentat, fugint de tecnicismes innecessaris.

 

En un judici, les parts litigants poden aportar al procés dictamens de pèrits amb els coneixements adients a la matèria objecte de controvèrsia (dictamens de part), i també poden sol·licitar al jutge que sigui emès dictamen per un pèrit designat pel jutjat (dictamen judicial).

 

Alguns dels camps més freqüents sobre els que es redacten dictamens pericials són els següents: 

 

– Lesions en l'edificació i patologies constructives                                                                                                          

– Valoracions d'immobles i del sòl                                                                                                                                       

– Legalitat urbanística aplicable                                                                                                                                           

– Gestió del planejament                                                                                                                                                       

– Organització d'obres, procesos constructius i rendiments                                                                                          

– Relacions de veïnatge, servituds i immissions

 

pèrits arquitectes